http://www.santoshredekar.in 

Sunday, November 26, 2017

Sunday, November 19, 2017

Monday, July 10, 2017

Sunday, July 2, 2017

Sunday, August 30, 2015

Monday, May 4, 2015

Wednesday, April 22, 2015

Wednesday, February 18, 2015

Tuesday, December 30, 2014

Wednesday, December 3, 2014

Friday, November 21, 2014

Friday, November 14, 2014

Wednesday, October 22, 2014

Dancing Lord Ganesha

based on Vasudeo Kamath's Ganesha Painting

Monday, September 22, 2014

Tuesday, August 26, 2014

Thursday, August 7, 2014

Tuesday, July 15, 2014

Wednesday, July 9, 2014

Copyright © Santosh Redekar